חינוך חברתי קהילתי

החינוך החברתי בבית הספר


החינוך החברתי קהילתי מוביל תהליך של למידה חברתית בבית הספר; מטפח חינוך ערכי, מקדם את ההתפתחות המוסרית חברתית של תלמידיו ומשפיע על אורח החיים הבית ספרי. פעילותו מקדמת מטרות לטווח קצר ומטרות לטווח ארוך; בטווח הקצר הוא חותר לכונן חברת נעורים המאפשרת התנסות במצבי חיים "כאן ועכשיו", ובטווח הארוך הוא מבקש להכין את התלמידים להיות אזרח פעיל ומעורב בחברה בעתיד. בפעילותו מסייע החינוך החברתי קהילתי למתבגרים לברר את זהותם האישית והחברתית, לבחון את סולם הערכים שלהם ואת יישומו במציאות ולחזק את תחושת השייכות לכיתה, לבית הספר, לחברה ולמדינה. פועלו של החינוך החברתי קהילתי במשולב עם המסרים הערכיים של תחומי הדעת מקדמים חינוך ערכי במסגרת תוכנית הלימודים הבית ספרית.
תוכנית החינוך החברתי קהילתי מאורגנת ברצף התפתחותי – מהפרט אל הקבוצה, אל החברה ואל המדינה / הלאום – תוך התייחסות למאפייני הגיל.

מטרות החינוך החברתי קהילתי
מוקד הפרט


לפתח את אישיותו של התלמיד, כישרונותיו ותחומי התעניינותו באופן שיביא למיצוי יכולתו.
לעורר את מודעות התלמיד ורגישותו לצורכי החברה הסובבת, לפתח אכפתיות ונכונות לעזרה הדדית.
לפתח יכולות וכשירויות חברתיות של התלמיד לקידום תהליכי הסתגלות מושכלים, להגברת תחושת שייכות, מעורבות ואחריות לקבוצה ולקהילה בה הוא חי.
לסייע לתלמיד לגבש לעצמו סולם ערכים שיאפשר לו לקבל הכרעות במגוון מצבי חיים ויתרום לצמיחתו החברתית-מוסרית.
מוקד קהילה וחברה

לקדם הפנמת ערכים ונורמות ההולמים אורח חיים בחברה דמוקרטית, ולהכשיר לאזרחות פעילה בבית הספר, בקהילה ובחברה.
לעודד יוזמה, התנדבות ותרומה לקהילה, ולחנך לנטילת אחריות במילוי משימות ותפקידים חברתיים.
לחנך לסולידריות ולצדק חברתי המושתתים על כבוד האדם ועל מימוש זכויותיו.
לטפח זהות יהודית תרבותית המושתתת על ההכרה במגוון מורשות, מסורות , מנהגים ושפות שהתהוו בעמנו לאורך הדורות.

 

מוקד המדינה והלאום

להכיר בזכותן של אוכלוסיות לא יהודיות לטפח את זהותן התרבותית.
לחזק את התרבות האזרחית כיסוד משותף.
להזדהות עם ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, להיות שותף בעיצוב אופיה ואורח החיים בה ולתרום לשגשוגה.

כניסה למערכת