היסטוריה

 

היסטוריה

מטרות התכנית:

·        הכרת והבנת תהליכים ואירועים היסטוריים.

·        טיפוח השיפוט של אירועים היסטוריים על פי ערכים מוסריים כלל אנושיים.

·        טיפוח הסקרנות והערכת המקצוע.

·        רכישת מיומנויות ואסטרטגיות למידה , כגון: ציר זמן, הבעת דעה, עובדה,

·        השערה, מיפויים, תרשימי זרימה, השוואה,מידע ממפה, מידע מתמונה,

·        כתיבת סיכום ותשובה.

תוכנית  לכיתה ז'

לימודי ההיסטוריה בכיתה ז', פותחים בפני התלמיד ידע והבנה על עולמות

 מתקופות אחרות , אורחות חיים, תרבות, מפגש בין תרבויות, ארגון החברה, 

פרנסה , דתות, קהילות ועוד.  

נתמקד בשתי תקופות: "ימי הביניים" ו"ראשית העת החדשה – רנסנס".

         נושאי הלימוד בשכבת ח':       

לימודי ההיסטוריה בכיתה ח', פותחים בפני התלמיד ידע והבנה על עולמות מתקופות אחרות , תפיסות עולם, מהפכות, מאבקים,  ארגון החברה,  עמים ומדינות,  היסטוריה של עם ישראל : אנטישמיות, ציונות ועוד.                         נתמקד בעת החדשה – במאות 16-19:

·        נאורות – תפיסה חדשה של האדם בחברה – המהפכה המדעית, תבונת האדם.

·        היהודים בין רפורמה לנאורות – החסידות, השפעת הנאורות על החברה היהודית.

·        המהפכה הצרפתית – מעמדות, הרס המשטר הישן, רפובליקה,טרור, נפוליאון.

·        המהפכה התעשייתית – החידושים, השפעת המהפכה, מעמדות, סוציאליזם.

·        ראשית המדינה המודרנית – ליברליזם, התודעה הלאומית, תהליכי דמוקרטיזציה .

·        היהודים בין השתלבות לדחייה – הזהות היהודית, השתלבות, אנטישמיות מודרנית.

·        היהודים לאן?–לאומיות: מבשרי הציונות, הרצל, עלייה לא"י, הגירה  או השתלבות כמיעוט.                                     

 

             נושאי הלימוד בשכבת ט':       

·         העולם בחילופי המאות – המרוץ האימפריאליסטי .  

·        מלחמת העולם הראשונה והשלכותיה  .   

·        בין שלום למלחמה.

·        מבית לאומי למדינה בדרך – א"י בין שתי מלחה"ע  .   

 
 

 

כניסה למערכת