אנגלית

 

חשיבות רבה מיוחסת ללימודי המקצוע אנגלית בבית ספרנו. מקצוע זה מהווה גרעין חשוב לרכישת ידע כשפה זרה ,אך גם ככלי המאפשר למידה בינתחומית. משנת 2000 אנו מלמדים על פי התוכנית החדשה אשר עקרונותיה מבוססים על גישה כוללת של שפה ולא על פי מיומנויות נפרדות .

לימודי השפה מחולקים לארבעה תחומים: האינטראקציה החברתית, הנגישות למידע, הצגת מידע ורעיונות, ההכרה וההוקרה של ספרות ,תרבות, ושפה.

תחום האינטראקציה החברתיתהתלמידים מתקשרים באנגלית בע"פ ובכתב בהקשרים חברתיים שונים. התלמידים לומדים לתקשר בשפה האנגלית בשטף תוך כדי שימוש רחב באוצר מילים במבנים תחביריים בסיסיים ובאופן מדויק. (הצגה ומענה על שאלות, הבעת דעות אישיות, דיון בנושאים מוכרים והבנת הוראות).

תחום הנגישות למידעהתלמידים נגישים למידע דבור וכתוב בשפה האנגלית ממקורות מגוונים ומערוצי תקשורת שונים, לשם שימוש בו למטרות מגוונות. התלמידים לומדים להשתמש במידע  המושג מטקסטים, תוך כדי יישום הידע שלהם באוצר מילים, בתחביר, במורפולוגיה, ובמגוון רחב יותר של צייני שיח. (שימוש בידיעת מבנים תחביריים בסיסיים לקריאה מדויקת יותר של הטקסט, הבנת הרעיונות המרכזיים ופרטים משמעותיים של הטקסט, הבחנה בין עובדות ודעות והסקת מסקנות)

תחום הצגת מידע ורעיונות: התלמידים מציגים מידע ורעיונות באנגלית, באופן מאורגן ומתוכנן במגוון דרכים בע"פ או בכתב.

התלמידים לומדים להשתמש במגוון רחב של אוצר מילים ומבנים תחביריים פשוטים באופן מדויק ומתאים לאופן ההצגה.(הבעת רעיונות ודעות על נושאים מוכרים, שימוש ברעיונות מרכזיים ותומכים תוך שימוש מדויק במבנים בסיסיים).

רמת ההצגה (Oral Talk) עולה בהדרגה במהלך הלימודים מכיתה ז' ועד כיתה ט'. בכיתה ז' התלמידים מציגים מול הכיתה נושאים שונים, הקרובים אליהם. בכיתה ח' מציגים התלמידים נושא אקדמי, ואילו בכיתה ט' מתבצע פרויקט Debate (דיון מתורבת). התלמידים לומדים את חוקי הדיון המתורבת ומשתמשים בידע זה בדיונים בכיתה. ההצגות מלוות לרוב ע"י מצגות ועזרים טכניים שונים,  מתקיימים פרויקטים מיוחדים, הדורשים מיומנויות גבוהות בשימוש במחשב.

תחום ההכרה וההוקרה של ספרות ותרבות: התלמידים מכירים ומוקירים ספרות הכתובה באנגלית ומפתחים רגישות לתרבויות שונות, את מאפייני השפה וההבדלים בין אנגלית לשפות אחרות. התלמידים מגיבים על קטעי ספרות, מתוודעים לנורמות ולמנהגים בתרבויות השונות. (קריאת ספרים מונחית, השוואה בין תרבויות שונות) 

תחום ההכרה וההוקרה של שפה: מבוסס על העיקרון שלמידת שפה חדשה היא הזדמנות מצוינת לעורר מודעות לטבעה של השפה, להבין כיצד שפות מאורגנות ולעמוד על ההבדלים ביניהן. מודעות זו תורמת לפיתוח היכולת הלשונית ולהעמקת התבונות לגבי טבעה של שפת-האם של התלמידים.

בכיתות ז' בשנת הלימודים הבאה ילמדו התלמידים בכיתות הטרוגניות או בקבוצות מיצוי קטנות, כאשר צוות האנגלית מלמד לפי רמות שונות בכל קבוצה ולפי צרכיו האישיים של כל תלמיד. הדבר כולל חומר מותאם הנלמד בכיתה ומבחנים ברמות שונות בהתאם לקבוצות. בכיתות ח' וט' ילמדו התלמידים בהקבצות. צוות האנגלית בחטיבת "סביונים" מתייחס ללימודי האנגלית ברצינות ושואף להגיע עם התלמידים לרמה גבוהה במיוחד כדי לאפשר להם להתקדם לא רק במישור הלימודי בעתיד, אלא גם כן מבחינה אישית.

כניסה למערכת